Hướng dẫn thanh toán

Sau khi chuyển tiền bạn chụp hình lại ủy nhiệm chi hoặc giấy tờ liên quan gửi vào Email contact@compamarketing.com của chúng tôi để được xác nhận thanh toán.

Danh sách tài khoản ngân hàng nhận thanh toán