Giới thiệu về Zapier

Zapier là ứng dụng hàng loạt kết nối web chất lượng. Zap là một quy ước công việc kết nối các ứng dụng của bạn để tất cả chúng ta có thể làm việc như