Danh sách các hàm trong Google Sheet đầy đủ nhất [2022]

//

Google Sheets là công cụ tạo bảng tính. Trong đó, để tạo bảng tính chuyên nghiệp nhất, cần có các hàm. Tuy nhiên, có rất nhiều hàm với nhiều công thức khác nhau và không thể nào nhớ hết. Trong bài viết hôm nay, compamarketing sẽ tổng hợp Danh sách các hàm trong Google Sheet đầy đủ nhất [2022]. Cùng theo dõi để tham khảo nhé!

Danh sách các hàm dưới đây sẽ được chúng tôi thống kê theo danh sách dựa trên các loại hàm sử dụng.

1. Hàm cơ sở dữ liệu

TênCông thứcTác dụng
Hàm DAVERAGEDAVERAGE(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về giá trị trung bình của một tập hợp giá trị đã chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DCOUNTDCOUNT(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Đếm các giá trị số được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DCOUNTADCOUNTA(cơ_sở_dữ_liệu, trường, tiêu_chí)Đếm giá trị, bao gồm cả văn bản, được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DGETDGET(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về một giá trị duy nhất từ ​​một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DMAXDMAX(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về giá trị lớn nhất được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DMINDMIN(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về giá trị nhỏ nhất được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DPRODUCTDPRODUCT(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về tích của các giá trị được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DSTDEVDSTDEV(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về độ lệch chuẩn của một mẫu tập hợp được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DSUMDSUM(cơ_sở_dữ_liệu, trường, tiêu_chí)Trả về tổng các giá trị được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.
Hàm DVARPDVARP(cơ_sở_dữ_liệu; trường; tiêu_chí)Trả về phương sai của toàn bộ tập hợp được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn giống SQL.

2. Hàm Google

TênCông thứcTác dụng
Hàm ARRAYFORMULAARRAYFORMULA(công_thức_mảng)Cho phép hiển thị các giá trị được trả về từ công thức mảng thành nhiều hàng và/hoặc cột và sử dụng các hàm không cho mảng với mảng
Hàm DETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(văn_bản_hoặc_dải_ô)Xác định ngôn ngữ dùng trong văn bản bên trong dải ô chỉ định sẵn.
Hàm GOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(mã_chứng_khoán; [thuộc_tính]; [ngày_bắt_đầu]; [ngày_kết_thúc|số_ngày]; [khoảng])Tìm nạp thông tin chứng khoán hiện tại hoặc quá khứ từ Google Finance.
Hàm GOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(văn_bản; [ngôn_ngữ_nguồn]; [ngôn_ngữ_đích])Dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác
Hàm IMAGEIMAGE(url; [chế_độ]; [chiều_cao]; [chiều_rộng])Chèn hình ảnh vào ô.
Hàm QUERYQUERY(dữ_liệu; truy_vấn; [tiêu_đề])Chạy một truy vấn bằng Ngôn ngữ truy vấn của API Google Visualization trên nhiều dữ liệu.
Hàm SPARKLINESPARKLINE(dữ_liệu; [tùy_chọn])Tạo biểu đồ nhỏ trong một ô.

3. Hàm logic

TênCông thứcTác dụng
IFSIFS(điều_kiện1; giá_trị1; [điều_kiện2; giá_trị2]; …)Đánh giá nhiều điều kiện và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện đúng đầu tiên.
HÀM ANDAND(biểu_thức_logic1, [biểu_thức_logic2, …])Trả về true nếu tất cả đối số đã cho là đúng theo logic và trả về false nếu bất kỳ đối số nào đã cho là sai theo logic.
Hàm FALSEFALSE()Trả về giá trị logic `FALSE`.
Hàm IFIF(biểu_thức_logic, giá_trị_nếu_đúng, giá_trị_nếu_sai)Trả về một giá trị nếu một biểu thức logic là `TRUE` và một giá trị khác nếu biểu thức logic là `FALSE`.
Hàm IFERRORHàm IFERROR(giá trị, [giá_trị_nếu_lỗi])Trả về đối số thứ nhất nếu không phải là giá trị lỗi, nếu không thì trả về đối số thứ hai nếu đối số này có mặt hoặc để trống nếu đối số này vắng mặt.
Hàm IFNAIFNA(giá_trị; giá_trị_nếu_lỗi_na)Đánh giá một giá trị. Nếu giá trị là lỗi #N/A, hàm sẽ trả về giá trị đã chỉ định. .
HÀM NOTNOT(biểu_thức_logic)Trả về giá trị ngược với giá trị logic – `NOT(TRUE)` trả về `FALSE`; `NOT(FALSE)` trả về `TRUE`.
Hàm OROR(biểu_thức_logic1, [biểu_thức_logic2, …])Trả về true nếu bất kỳ đối số nào đã cho là đúng theo logic và trả về false nếu tất cả đối số đã cho là sai theo logic.
Hàm TRUETRUE()Trả về giá trị logic `TRUE`.
Hàm XORXOR(biểu_thức_logic1; [biểu_thức_logic2; …])Hàm XOR thực hiện đặc quyền hoặc của 2 đối số để trả về 1 nếu các đối số khác nhau và trả về 0 nếu ngược lại. .

4. Hàm thống kê

TênCông thứcTác dụng
AVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(giá_trị; trọng_số; [giá_trị_bổ sung]; [trọng_số_bổ_sung])Tìm trung bình cộng gia quyền của một tập giá trị khi biết các giá trị và trọng số tương ứng. .
CHISQ.DISTCHISQ.DIST(x; bậc_tự_do; tích_lũy)Tính toán hàm phân phối chi bình phương bên trái, thường được dùng trong kiểm định giả thuyết.
MAXIFSMAXIFS(dải_ô; dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; …])Trả về giá trị lớn nhất trong dải ô được lọc theo một nhóm tiêu chí.
Hàm AVEDEVAVEDEV(giá_trị1; [giá_trị2; …])Tính toán trung bình độ lớn của độ lệch dữ liệu từ điểm giữa của tập dữ liệu.
Hàm AVERAGEAVERAGE(giá_trị_1; [giá_trị_2; …])Trả về giá trị trung bình số học trong một tập dữ liệu, bỏ qua văn bản.
Hàm AVERAGEAAVERAGEA(giá_trị1; [giá_trị2, …])Trả lại giá trị trung bình số học trong một tập dữ liệu.
Hàm AVERAGEIFAVERAGEIF(dải_ô_tiêu_chí; tiêu chí; [dải_ô_trung_bình])Trả về giá trị trung bình của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.
Hàm AVERAGEIFSAVERAGEIFS(dải_ô_trung_bình; dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; …])Trả lại giá trị trung bình của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.
BETA.DISTBETA.DIST(giá_trị; alpha; beta; tích_lũy; cận_dưới; cận_trên)Trả về xác suất của một giá trị đã cho như được xác định bằng hàm phân phối beta. .
Hàm BETA.INVBETA.INV(xác_suất; alpha; beta; giới_hạn_dưới; giới_hạn_trên)Trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối beta cho một xác suất đã cho.
Hàm CHIINVCHIINV(xác_suất; bậc_tự_do)Tính toán nghịch đảo của hàm phân phối chi bình phương bên phải.
Hàm CONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORM(alpha; độ_lệch_chuẩn; kích_thước_tập_hợp)Tính toán độ rộng của một nửa khoảng tin cậy cho một hàm phân phối chuẩn. .
Hàm CONFIDENCE.TCONFIDENCE.T(alpha; độ_lệch_chuẩn; kích_thước)Tính toán độ rộng của một nửa khoảng tin cậy cho một hàm phân phối t của Student. .
Hàm CORRELCORREL(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x)Tính r, hệ số tương quan mômen tích Pearson của một tập dữ liệu.
Hàm COUNTCOUNT(giá_trị1; [giá_trị2, …])Trả về tổng số giá trị bằng số trong một tập dữ liệu.
Hàm COVARIANCE.SCOVARIANCE.S(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x)Tính toán hiệp phương sai của một tập dữ liệu, trong đó tập dữ liệu là một mẫu của toàn bộ tập hợp. .
EXPON.DISTEXPON.DIST(x; lambda; tích_lũy)Trả về giá trị của hàm phân phối mũ có lambda đã cho tại một giá trị đã chỉ định. .
Hàm FORECASTFORECAST(x, dữ_liệu_y; dữ_liệu_x)Dự đoán giá trị y cho một x đã chỉ định dựa vào hồi quy tuyến tính của một tập dữ liệu.
Hàm GAMMAGAMMA(số)Trả về hàm Gamma được đánh giá ở giá trị đã chỉ định. .
Hàm GAMMA.INVGAMMA.INV(xác_suất; alpha; beta)Hàm GAMMA.INV trả về giá trị nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy gamma cho xác suất đã chỉ định cũng như thông số beta và alpha. .
Hàm GAUSSGAUSS(z)Hàm GAUSS trả về xác suất một biến ngẫu nhiên, được rút ra từ một hàm phân phối bình thường, sẽ nằm giữa độ lệch chuẩn trung bình và z trên (hoặc dưới) giá trị trung bình. .
Hàm HYPGEOMDISTHYPGEOMDIST(số_lần_thành_công; số_lần_rút; số_lần_thành_công_trong_tập_hợp; kích_thước_tập_hợp)Tính xác suất của việc rút được một số lần thành công nhất định trong một số lần thử nhất định, cho sẵn tập hợp có kích thước nhất định, có chứa một số lần thành công nhất định, mà không bố trí lại số lần rút.
Hàm LARGELARGE(dữ_liệu; n)Trả về phần tử lớn nhất thứ n của một jtập dữ liệu, trong đó n do người dùng xác định.
Hàm MAXMAX(giá_trị1; [giá_trị2, …])Trả về giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu số.
Hàm MEDIANPHẠM VI(giá_trị1; [giá_trị2; …])Trả về giá trị trung bình trong một tập dữ liệu số.
Hàm MINMIN(giá_trị_1; [giá_trị_2; …])Trả về giá trị nhỏ nhất trong một tập dữ liệu số.
Hàm MODEMODE(giá_trị1; [giá_trị2; …])Trả về giá trị thường xuyên xảy ra nhất trong một tập dữ liệu.
Hàm MODE.MULTMODE.MULT(giá_trị1; giá_trị2)Trả về giá trị thường xuyên xảy ra nhất trong một tập dữ liệu. .
Hàm NORMDISTNORMDIST(x; giá_trị_trung_bình; độ_lệch_chuẩn; tích_lũy)Trả về giá trị của hàm phân phối chuẩn (hoặc hàm phân phối tích lũy chuẩn) cho một giá trị, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn đã chỉ định.
Hàm PERCENTILEPERCENTILE(dữ_liệu; phân_vị)Trả về giá trị tại một phân vị đã cho của một tập dữ liệu.
Hàm PERCENTILE.EXCPERCENTILE.EXC(dữ_liệu; phân_vị)Trả về giá trị tại một phân vị đã cho của một tập dữ liệu giữa 0 và 1. .
Hàm PERCENTRANKPERCENTRANK(dữ_liệu; giá_trị; [chữ_số_có_nghĩa])Trả lại thứ hạng phần trăm (phân vị) của một giá trị đã chỉ định trong một tập dữ liệu.
Hàm PERCENTRANK.EXCPERCENTRANK.EXC(dữ_liệu; giá_trị; [chữ_số_có_nghĩa])Trả về thứ hạng phần trăm (phân vị) từ 0 đến 1 không kể một giá trị cụ thể trong một tập dữ liệu.
Hàm PERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INC(dữ_liệu; giá_trị; [chữ_số_có_nghĩa])Trả về thứ hạng phần trăm (phân vị) từ 0 đến 1 bao gồm một giá trị đã chỉ định sẵn trong một tập dữ liệu.
Hàm PERMUTATIONAPERMUTATIONA(số; số_đã_chọn)Trả về số lượng hoán vị để chọn một nhóm đối tượng (có sự thay thế) trong tổng số đối tượng. .
Hàm PHIPHI(x)Hàm PHI trả về giá trị của hàm phân phối chuẩn có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1. .
POISSON.DISTPOISSON.DIST(x; giá_trị_trung_bình; [tích_lũy])Trả về giá trị của hàm phân phối Poisson (hoặc hàm phân phối tích lũy Poisson) cho một giá trị và giá trị trung bình đã chỉ định. .
Hàm QUARTILEQUARTILE(dữ_liệu; số_tứ_phân_vị)Trả về giá trị gần nhất đối với một tứ phân vị cụ thể của một tập dữ liệu.
Hàm QUARTILE.EXCQUARTILE.EXC(dữ_liệu; số_tứ_phân_vị)Trả về giá trị gần nhất đối với một tứ phân vị cụ thể của một tập dữ liệu giữa 0 và 4. .
Hàm RANKRANK(giá_trị; dữ_liệu; [đang_tăng])Trả về thứ hạng của một giá trị được chỉ định trong một tập dữ liệu.
Hàm RANK.AVGHàm RANK.AVG(giá_trị; dữ_liệu; [đang_tăng])Trả về thứ hạng của một giá trị được chỉ định trong một tập dữ liệu. Nếu tập dữ liệu có nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, hàm sẽ trả về thứ hạng trung bình của các mục nhập.
Hàm RANK.EQRANK.EQ(giá_trị; dữ_liệu; [đang_tăng])Trả về thứ hạng của một giá trị chỉ định sẵn trong một tập dữ liệu. Nếu có nhiều hơn một mục nhập của cùng một giá trị trong tập dữ liệu, hàm sẽ trả về thứ hạng cao nhất của các mục nhập.
Hàm SKEW.PSKEW.P(giá_trị1; giá_trị2)Tính toán độ lệch của một tập dữ liệu đại diện cho toàn bộ tập hợp. .
Hàm SLOPESLOPE(dữ_liệu_y; dữ_liệu_x)Tính toán độ dốc của đường hồi quy tuyến tính của một tập dữ liệu.
Hàm STDEVSTDEV(giá_trị_1; [giá_trị_2; …])Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu.
Hàm T.DISTT.DIST(x; bậc_tự_do; tích_lũy)Trả về hàm phân phối Student đuôi phải cho giá trị x. .
Hàm T.DIST.2TT.DIST.2T(x; bậc_tự_do)Trả về hàm phân phối Student hai đuôi cho giá trị x. .
Hàm T.DIST.RTT.DIST.RT(x; bậc_tự_do)Trả về phân phối Student đuôi phải cho giá trị x. .
Hàm T.TESTT.TEST(dải_ô_1; dải_ô_2; phía; loại)Trả về xác suất được liên kết với phép thử t của Student. Xác định xem 2 mẫu có khả năng xuất phát từ hai tập hợp gốc có cùng giá trị trung bình hay không. .
Hàm TDISTTDIST(x; độ_tự_do; đuôi)Tính toán xác suất cho phân phối t của Student với dữ liệu đầu vào cho sẵn (x).
Hàm VARVAR(giá_trị1, [giá_trị2, …])Tính toán phương sai dựa trên một mẫu.
Hàm Z.TESTZ.TEST(dữ_liệu; giá_trị; [độ_lệch_chuẩn])Trả về giá trị P một phía của phép thử Z với hàm phân phối chuẩn. .
Hàm COUNTACOUNTA(giá_trị_1; [giá_trị_2; …])Trả về tổng số giá trị trong một tập dữ liệu.

5. Hàm kỹ thuật

TênCông thứcTác dụng
Hàm BITANDBITAND(giá_trị1; giá_trị2)Boolean đảo bit AND của hai số.
Hàm BITLSHIFTBITLSHIFT(giá_trị; số_lượng_di_chuyển)Di chuyển các bit của số đã nhập vào một lượng nhất định các vị trí sang trái.
Hàm BITORBITOR(giá_trị1; giá_trị2)Boolean đảo bit OR của hai số.
Hàm BITRSHIFTBITRSHIFT(giá_trị; số_lượng_di_chuyển)Di chuyển các bit của số đã nhập vào một lượng nhất định các vị trí sang phải.
Hàm BITXORBITXOR (giá_trị1; giá_trị2)Đảo bit XOR (không bao gồm hàm OR) của 2 số.
Hàm COMPLEXCOMPLEX(phần_thực; phần_ảo; [hậu_tố])Tạo một số phức được cấp cho hệ số ảo và thực.
Hàm DELTADELTA(số1; [số2])So sánh 2 giá trị số, trả về 1 nếu chúng bằng nhau.
Hàm ERFERF(giới_hạn_dưới; [giới_hạn_trên])Hàm ERF trả về tích phân của hàm sai số Gauss trong một khoảng các giá trị. .
Hàm GESTEPGESTEP(giá_trị, [bước])Trả về 1 nếu tỷ lệ này lớn hơn hoặc bằng giá trị bước đã cung cấp hoặc 0 nếu ngược lại. Nếu không cung cấp giá trị bước thì sẽ sử dụng giá trị mặc định là 0.
Hàm HEX2DECHEX2DEC(số_thập_lục_phân_có_dấu)Chuyển đổi số thập lục phân có dấu sang định dạng thập phân.
Hàm IMABSIMABS(số)Trả về giá trị tuyệt đối của một số phức.
Hàm IMAGINARYIMAGINARY(số_phức)Trả về hệ số ảo của một số phức.
Hàm IMARGUMENTIMARGUMENT(số)Hàm IMARGUMENT trả về góc (còn được gọi là đối số hoặc \theta) của số phức đã cho tính bằng rađian. .
IMCONJUGATEIMCONJUGATE(số)Trả về liên hợp phức của một số.
Hàm IMCOSIMCOS(số)Hàm IMCOS trả về cosin của một số phức đã cho. .
Hàm IMCOSHIMCOSH(số)Trả về cosin hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “cosh(x+yi)”. .
Hàm IMCOTIMCOT(số)Trả về cotang của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “cot(x+yi)”. .
Hàm IMCOTHIMCOTH(số)Trả về cotang hyperbol của số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “coth(x+yi)”. .
IMCSCIMCSC(số)Trả về cosec của số phức đã cho. .
Hàm IMCSCHIMCSCH(số)Trả về cosec hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “csch(x+yi)”. .
Hàm IMDIVIMDIV(số_bị_chia; số_chia)Trả về một số phức bị chia cho một số phức khác.
IMEXPIMEXP(số_mũ)Trả về số Euler, e (~2,718) được nâng lên một lũy thừa phức. .
IMLOGIMLOG(giá_trị; cơ_số)Trả về logarit của một số phức với cơ số đã chỉ định. .
Hàm IMLOG10IMLOG10(giá_trị)Trả về logarit của một số phức với cơ số 10. .
Hàm IMLOG2IMLOG2(giá_trị)Trả về lôgarit của một số phức với cơ số 2. .
Hàm IMPRODUCTIMPRODUCT(thừa_số_1; [thừa_số_2; …])Trả về kết quả khi nhân một chuỗi các số phức với nhau.
Hàm IMREALIMREAL(số_phức)Trả về hệ số thực của một số phức.
Hàm IMSECIMSEC(số)Trả về sec của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “sec(x+yi)”. .
Hàm IMSECHIMSECH(số)Trả về sec hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “sec(x+yi)”. .
IMSINIMSIN (số)Trả về sin của một số phức đã cho. .
Hàm IMSINHIMSINH(số)Trả về sin hyperbol của một số phức đã cho. Ví dụ: một số phức đã cho “x+yi” trả về “sinh(x+yi)”. .
Hàm IMSUBIMSUB(số_đầu_tiên; số_thứ_hai)Trả về hiệu của hai số phức.
Hàm IMSUMIMSUM(giá_trị1; [giá_trị2; …])Trả về tổng của một chuỗi các số phức.
IMTANIMTAN(số)Trả về tang của số phức đã cho. .
Hàm IMTANHIMTANH(số)Trả về tang hyperbol của số phức đã cho. Ví dụ: một số phức cho trước “x+yi” trả về “tanh(x+yi)”. .

6. Hàm lọc

TênCông thứcTác dụng
Hàm FILTERFILTER(dải_ô; điều_kiện1; [điều_kiện2])Trả về phiên bản dải ô nguồn đã được lọc, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện được chỉ định.
Hàm SORTSORT(dải_ô; cột_sắp_xếp; tăng_dần; [cột_sắp_xếp2]; [tăng_dần2])Sắp xếp các hàng của một mảng hoặc dải ô đã cho theo giá trị thuộc một hoặc nhiều cột.
Hàm UNIQUEUNIQUE(dải_ô)Trả về các hàng đơn nhất trong dải ô nguồn đã cho, hủy các hàng trùng lặp. Hàng được trả về theo thứ tự mà chúng lần đầu xuất hiện trong dải ô nguồn.

7. Hàm mảng

TênCông thứcTác dụng
Hàm ARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(dải_ô_đầu_vào; số_hàng; số_cột)Ràng buộc giá trị mảng vào một kích thước được chỉ định.
Hàm FREQUENCYFREQUENCY(dữ_liệu, lớp)Tính phân bố tần suất của các giá trị trong một cột, căn cứ trên các lớp cho sẵn.
Hàm GROWTHGROWTH(dữ_liệu_đã_biết_y; [dữ_liệu_đã_biết_x]; [dữ_liệu_mới_x]; [b])Cho sẵn một phần dữ liệu về một xu hướng tăng trưởng của hàm mũ, tìm xu hướng tăng trưởng hàm mũ phù hợp và/hoặc dự đoán thêm giá trị.
Hàm LINESTLINEST(dữ_liệu_đã_biết_y; [dữ_liệu_đã_biết_x], [tính_b], [chi_tiết])Cho sẵn một phần dữ liệu về một xu hướng tuyến tính, tính các tham số về xu hướng tuyến tính lý tưởng bằng cách sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất.
Hàm MMULTMMULT(ma_trận1; ma_trận2)Tính tích ma trận của 2 ma trận chỉ định sẵn dưới dạng mảng hoặc dải ô.
Hàm SUMPRODUCTSUMPRODUCT(mảng1; [mảng2; …])Tính tổng tích của các phần tử tương ứng trong 2 mảng hoặc dải ô có kích thước bằng nhau.
Hàm SUMX2MY2SUMX2MY2(mảng_x; mảng_y)Tính tổng của hiệu các bình phương của các giá trị trong hai mảng.
Hàm SUMXMY2SUMXMY2(mảng_x; mảng_y)Tính tổng của bình phương của các hiệu của các giá trị trong 2 mảng.
Hàm TRANSPOSETRANSPOSE(mảng_hoặc_dải_ô)Chuyển vị các hàng và cột của một mảng hoặc dải ô.
Hàm TRENDTREND(dữ_liệu_đã_biết_y; [dữ_liệu_đã_biết_x]; [dữ_liệu_mới_x]; [b])Cho sẵn một phần dữ liệu về một xu hướng tuyến tính, tìm một xu hướng tuyến tính phù hợp bằng cách sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu và/hoặc dự đoán thêm giá trị.

8. Hàm ngày tháng

TênCông thứcTác dụng
Hàm DATEDATE(năm; tháng; ngày)Chuyển đổi năm, tháng và ngày cho sẵn sang một ngày (theo lịch).
Hàm DATEDIFDATEDIF(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; đơn_vị)Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày tháng.
Hàm DATEVALUEDATEVALUE(chuỗi_ngày_tháng)Chuyển đổi một chuỗi ngày tháng đã cho ở một định dạng đã biết thành một giá trị ngày tháng.
Hàm DAYDAY(ngày)Trả về số thứ tự của ngày trong tháng, dựa trên một giá trị ngày tháng cho sẵn, ở định dạng số.
Hàm DAYSDAYS(ngày_kết_thúc; ngày_bắt_đầu)Trả về số ngày giữa hai ngày tháng.
Hàm DAYS360DAYS360(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; [phương_thức])Trả về số ngày giữa hai ngày tháng trên cơ sở một năm có 360 ngày dùng trong một số cách tính lãi suất tài chính.
Hàm EDATEEDATE(ngày_bắt_đầu; tháng)Trả về một ngày (theo lịch) trước hoặc sau một số tháng đã chỉ định kể từ một ngày (theo lịch) khác.
Hàm EOMONTHEOMONTH(ngày_bắt_đầu; tháng)Trả lại ngày tháng đại diện cho ngày cuối cùng của một tháng trước hay sau một số tháng kể từ một ngày tháng khác.
Hàm HOURHOUR(giờ)Trả về thành phần giờ của một giờ cụ thể, ở định dạng số.
Hàm MINUTEMINUTE(thời_gian)Trả về thành phần phút của một giờ cụ thể, ở định dạng số.
Hàm MONTHMONTH(ngày_tháng)Trả về tháng của năm căn cứ trên ngày tháng cho sẵn, ở định dạng số.
Hàm NETWORKDAYSNETWORKDAYS(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; [ngày_lễ])Trả lại số ngày làm việc thực giữa hai ngày đã cho.
Hàm NETWORKDAYS.INTLNETWORKDAYS.INTL(ngày_tháng_bắt_đầu; ngày_tháng_kết_thúc; [ngày_cuối_tuần]; [ngày_lễ])Trả về số ngày làm việc thực giữa hai ngày cho trước, không kể những ngày lễ và ngày cuối tuần cụ thể.
Hàm NOWNOW()Trả về ngày tháng và giờ hiện tại dưới dạng giá trị ngày tháng.
Hàm SECONDSECOND(thời_gian)Trả về thành phần giây của một giờ cụ thể, ở định dạng số.
TIMETIME(giờ; phút; giây)Chuyển đổi giá trị giờ, phút và giây cho sẵn thành giờ.
Hàm TIMEVALUETIMEVALUE(chuỗi_giờ)Trả về phần của một ngày 24 giờ tương ứng với giờ cho sẵn.
Hàm TODAYTODAY()Trả về ngày tháng hiện tại dưới dạng giá trị ngày tháng.
Hàm WEEKDAYWEEKDAY(ngày, [loại])Trả về một số đại diện cho ngày trong tuần của ngày tháng đã cho.
Hàm WEEKNUMWEEKNUM(ngày_tháng; [loại])Trả về số thứ tự của tuần trong năm căn cứ trên ngày tháng cho trước.
Hàm WORKDAYHàm WORKDAY(ngày_tháng_bắt_đầu; số_ngày; [ngày_nghỉ])Tính toán ngày kết thúc sau số ngày làm việc được chỉ định.
Hàm WORKDAY.INTLWORKDAY.INTL(ngày_tháng_bắt_đầu; số_ngày; [ngày_cuối_tuần]; [ngày_lễ])Tính toán ngày tháng sau một số ngày làm việc cụ thể, không kể những ngày lễ và ngày cuối tuần cụ thể.
Hàm YEARYEAR(ngày)Trả về năm được chỉ định bằng một ngày tháng cho sẵn.
Hàm YEARFRACYEARFRAC(ngày_bắt_đầu; ngày_kết_thúc; [quy_ước_đếm_ngày])Trả lại số năm, bao gồm phân số của năm, giữa hai ngày tháng bằng cách sử dụng một quy ước đếm ngày được nêu rõ.

9. Hàm tài chính

TênCông thứcTác dụng
Hàm AMORLINECAMORLINC(chi_phí; ngày_mua; kết_thúc_kỳ_đầu_tiên; giá_trị_thu_hồi; tỷ_lệ; [cơ_sở])Trả về khấu hao cho kỳ kế toán hoặc khấu hao theo tỷ lệ nếu mua tài sản vào giữa kỳ.
Hàm COUPDAYSNCCOUPDAYSNC(ngày_kết_toán; ngày_đáo_hạn; tần_suất; [quy_ước_tính_ngày])Tính toán số ngày từ ngày quyết toán cho đến lần thanh toán lãi hoặc phiếu giảm giá tiếp theo.
Hàm DURATIONDURATION(ngày_kết_toán; ngày_đáo_hạn; lãi_suất; lợi_tức; tần_suất; [quy_ước_tính_ngày]).Tính toán số kỳ hạn tính lãi kép bắt buộc đối với khoản đầu tư của giá trị hiện tại được xác định khi đánh giá theo tỷ suất đã cho để đạt đến giá trị mục tiêu.
Hàm FVFV(lãi_suất, số_kỳ, khoản_thanh_toán, [giá_trị_hiện_tại], [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])Tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư theo niên kim dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.
Hàm INTRATEINTRATE(ngày_mua; ngày_bán; giá_mua; giá_bán; [quy_ước_tính_ngày])Tính toán lãi suất thực tế phát sinh khi mua một khoản đầu tư ở một giá và bán ở một giá khác mà không kèm theo lãi suất hoặc cổ tức do chính khoản đầu tư đó tạo ra.
Hàm IPMTIPST(lãi_suất; kỳ; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])Tính toán thanh toán lãi suất cho một khoản đầu tư dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.
Hàm IRRIRR(khoản_chi_trả_của_dòng_tiền; [tỷ_suất_ước_lượng])Tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ từ một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền định kỳ.
Hàm ISPMISPMT(lãi_suất; kỳ; số_kỳ; giá_trị_hiện_tại)Hàm ISPMT tính toán tiền lãi phải trả trong một khoảng thời gian cụ thể của một khoản đầu tư. .
Hàm NPERNPER(lãi_suất; khoản_thanh_toán; giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])Tính toán số kỳ thanh toán cho một khoản đầu tư dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.
Hàm NPVNPV(chiết_khấu; dòng_tiền1; [dòng_tiền2; …])Tính toán giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền định kỳ và lãi suất chiết khấu.
Hàm PDURATIONPDURATION(lãi_suất; giá_trị_hiện_tại; giá_trị_tương_lai)Trả về số kỳ để một khoản đầu tư đạt được một giá trị cụ thể ở lãi suất nhất định. .
Hàm PMTPMT(lãi_suất; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])Tính toán khoản thanh toán định kỳ cho khoản đầu tư theo niên kim dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.
Hàm PPMTPPMT(lãi_suất; kỳ; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])Tính toán khoản thanh toán tiền gốc của khoản đầu tư dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.
Hàm PRICEMATPRICEMAT(ngày_kết_toán; ngày_đáo_hạn; ngày_phát_hành; lãi_suất; lợi_tức; [quy_ước_tính_ngày])Tính toán giá của chứng khoán thanh toán lãi suất khi đáo hạn, dựa vào lợi tức dự kiến.
Hàm PVPV(lãi_suất; số_kỳ;giá_trị_hiện_tại; khoản_thanh_toán; [giá_trị_tương_lai]; [kết_thúc_hoặc_bắt_đầu])Tính toán giá trị hiện tại của một khoản đầu tư theo niên kim dựa vào các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.
Hàm RECEIVEDRECEIVED(ngày_kết_toán;ngày_đáo_hạn; khoản_đầu_tư; chiết_khấu; [quy_ước_tính_ngày])Tính toán số tiền nhận được khi đáo hạn cho một khoản đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định được mua vào một ngày.
Hàm RRIRRI(số_kỳ; giá_trị_hiện_tại; giá_trị_tương_lai)Trả về lãi suất cần thiết để một khoản đầu tư đạt đến một giá trị cụ thể trong một số kỳ nhất định. .
Hàm VDBVDB(chi_phí; giá_trị_thu_hồi; thời_gian_hoạt_động; khoảng_thời_gian_bắt_đầu; khoảng_thời_gian_kết_thúc; [hệ_số]; [không_chuyển_đổi])Trả về mức khấu hao tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể (hoặc một phần thời gian). .
Hàm XIRRXIRR(khoản_chi_trả_của_dòng_tiền; ngày_tương_ứng_với_dòng_tiền; [Deluxeguess])Tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một khoản đầu tư dựa vào một chuỗi các dòng tiền có khả năng không theo định kỳ.
Hàm YIELDDISCYIELDDISC(ngày_kết_toán;ngày_đáo_hạn; giá; giá_trị_hoàn_trả; [quy_ước_tính_ngày])Tính toán lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu (không chịu lãi suất), dựa vào giá.

10. Hàm thông tin

TênCông thứcTác dụng
Hàm ISBLANKISBLANK(giá_trị)Kiểm tra liệu ô được tham chiếu có bị trống hay không.
Hàm ISDATEISDATE(giá_trị)Trả về cho dù giá trị là một ngày.
Hàm ISEMAILHàm ISEMAIL(giá_trị)Kiểm tra liệu giá trị có phải là một địa chỉ email hợp lệ.
Hàm ISERRORISERROR(value)Kiểm tra liệu giá trị có phải là một lỗi hay không.
Hàm ISLOGICALISLOGICAL(giá_trị)Kiểm tra liệu giá trị là `TRUE` hay `FALSE`.
Hàm ISNAISNA(value)Kiểm tra liệu giá trị có phải là lỗi `#N/A` hay không.
Hàm ISNUMBERISNUMBER(giá_trị)Kiểm tra liệu giá trị có phải là một số hay không.
Hàm ISTEXTISTEXT(giá_trị)Kiểm tra liệu giá trị có phải là văn bản hay không.
Hàm NN(giá_trị)Trả về đối số được cung cấp dưới dạng một số.
Hàm NANA()Trả về lỗi “không có giá trị”, `#N/A`.
Hàm TYPETYPE(giá_trị)Trả về một số tương ứng với loại dữ liệu được đưa vào trong hàm.
Hàm CELLCELL(loại_thông_tin; tham_chiếu)Trả về thông tin được yêu cầu đối với một ô cụ thể.

11. Hàm tìm kiếm

TênCông thứcTác dụng
Hàm ADDRESSADDRESS(hàng, cột, [chế_độ_tương_đối_tuyệt_đối], [sử_dụng_ký_hiệu_a1], [trang_tính])Trả về tham chiếu ô là một chuỗi.
Hàm CHOOSECHOOSE(chỉ_mục, lựa_chọn1, [lựa_chọn2, …])Trả về phần tử từ danh sách các lựa chọn dựa vào chỉ mục.
Hàm COLUMNCOLUMN([tham_chiếu_ô]]Trả về số cột của một ô đã chỉ định, với `A=1`.
Hàm COLUMNSCOLUMNS(dải_ô)Trả về số cột trong một mảng hoặc dải ô đã chỉ định.
Hàm FORMULATEXTFORMULATEXT(ô)Trả về công thức dưới dạng một chuỗi. .
Hàm HLOOKUPHLOOKUP(khóa_tìm_kiếm, dải_ô, chỉ_mục, [được_sắp_xếp])Tìm kiếm theo chiều ngang. Tìm kiếm theo chiều ngang hàng đầu tiên của dải ô cho một khóa và trả về giá trị của một ô được chỉ định trong cột được tìm thấy.
Hàm INDEXINDEX(tham_chiếu, [hàng], [cột])Trả về nội dung của ô, được xác định bởi mức chênh lệch giữa hàng và cột
Hàm INDIRECTINDIRECT(tham_chiếu_ô_dưới_dạng_chuỗi, [là_chú_thích_A1])Trả về tham chiếu ô được xác định bởi một chuỗi.
Hàm LOOKUPLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải_ô_tìm_kiếm|mảng_kết_quả_tìm_kiếm; [dải_ô_kết_quả])Tìm một khóa trong một hàng hoặc cột và trả về giá trị của ô trong một dải ô kết quả được đặt ở cùng một vị trí với hàng hoặc cột tìm kiếm.
Hàm MATCHMATCH(khóa_tìm_kiếm, dải_ô, [loại_tìm_kiếm])Trả về vị trí tương đối của một mục trong dải ô khớp với giá trị được xác định.
Hàm OFFSETOFFSET(tham_chiếu_ô, hàng_bù_trừ, cột_bù_trừ, [chiều_cao], [chiều_rộng])Trả về tham chiếu của dải ô được chuyển dịch một số lượng hàng và cột đã chỉ định từ một tham chiếu ô khởi đầu.
Hàm ROWROW([tham_chiếu_ô])Trả về số hàng của một ô đã chỉ định.
Hàm ROWSROWS(dải_ô)Trả về số hàng trong một mảng hoặc dải ô đã chỉ định.
Hàm VLOOKUPVLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải_ô; chỉ_mục; [được_sắp_xếp])Tìm kiếm theo chiều dọc. Tìm kiếm theo chiều dọc cột đầu tiên của dải ô cho một khóa và trả về giá trị của một ô đã chỉ định trong hàng được tìm thấy.

12. Hàm toán học

TênCông thứcTác dụng
COTHCOTH(giá_trị)Trả về cotang hyperbol của số thực bất kỳ. .
CSCCSC(góc)Trả về cosec của góc đã cho theo radian. .
Hàm ABSABS(giá_trị)Trả lại giá trị tuyệt đối của một số.
Hàm CEILINGCEILING(giá_trị, [hệ_số])Làm tròn một số lên đến bội số nguyên có nghĩa gần nhất.
Hàm CEILING.PRECISECEILING.PRECISE(số; [bội_số_làm_tròn])Làm tròn một số lên đến bội số nguyên gần nhất của số đã chỉ định. Nếu là số dương hoặc âm, giá trị này được làm tròn lên.
Hàm COMBINCOMBIN(n, k)Trả về số cách để chọn số đối tượng trong một tổ hợp các đối tượng với kích thước đã cho.
COMBINACOMBINA(n; k)Trả về số cách chọn một số đối tượng trong một tổ hợp các đối tượng với kích thước đã cho, bao gồm cả cách chọn cùng một đối tượng nhiều lần. .
Hàm COTCOT(góc)Cotang của góc đã cho, tính bằng radian. .
Hàm COUNTBLANKCOUNTBLANK(dải_ô)Trả về số ô trống trong một dải ô đã cho.
Hàm COUNTIFCOUNTIF(dải_ô, tiêu_chí)Trả về số đếm có điều kiện trên một dải ô.
Hàm COUNTIFSCOUNTIFS(dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; …])Trả về số đếm của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.
Hàm COUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(giá_trị1; [giá_trị2; …])Đếm số giá trị duy nhất trong một danh sách các giá trị và dải ô đã chỉ định.
Hàm CSCHCSCH(giá_trị)Hàm CSCH trả về cosec hyperbol của số thực bất kỳ. .
Hàm DECIMALDECIMAL(giá_trị; cơ_số)Hàm DECIMAL chuyển đổi bản trình bày văn bản của một số trong cơ số khác, thành cơ số 10 (thập phân). .
Hàm DEGREESDEGREES(góc)Chuyển đổi giá trị góc tính bằng radian sang độ.
Hàm FLOORFLOOR(giá_trị, [hệ_số])Làm tròn một số xuống bội số nguyên có nghĩa gần nhất.
FLOOR.MATHFLOOR.MATH(số; [bội_số_làm_tròn]; [chế độ])Làm tròn một số xuống bội số nguyên gần nhất của số được chỉ định, với các số âm được làm tròn về 0 hoặc làm tròn lên tùy theo chế độ.
Hàm FLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE(số; [bội_số_làm_tròn])Hàm FLOOR.PRECISE làm tròn một số về số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. .
Hàm INTINT(giá_trị)Làm tròn số xuống số nguyên gần nhất nhỏ hơn hoặc bằng chính nó.
Hàm LOGLOG(giá_trị, cơ_số)Trả về lôgarit của một số dựa vào cơ số.
Hàm MODMOD(số_bị_chia, số_chia)Trả về kết quả của toán tử mô-đun, số dư sau phép chia.
Hàm MROUNDMROUND(giá_trị, hệ_số)Làm tròn một số tới bội số nguyên gần nhất của một số khác.
Hàm MUNITMUNIT(thứ_nguyên)Trả về một ma trận đơn vị có kích thước a x b. .
Hàm POWERPOWER(cơ_số, số_mũ)Trả về một số được nâng lên lũy thừa.
PRODUCTPRODUCT(hệ_số_1, [hệ_số_2, …])Trả về kết quả khi nhân một chuỗi các số cùng với nhau.
Hàm QUOTIENTQUOTIENT(số_bị_chia, số_chia)Trả về một số bị chia cho một số khác.
Hàm RANDRAND()Trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến dưới 1.
RANDARRAYRANDARRAY(hàng; cột)Tạo một dãy các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1. .
Hàm RANDBETWEENRANDBETWEEN(thấp, cao)Trả về một số nguyên ngẫu nhiên không thay đổi giữa hai giá trị, kể cả hai giá trị này.
Hàm ROUNDROUND(giá_trị, [vị_trí])Làm tròn một số đến số vị trí thập phân theo quy tắc chuẩn.
Hàm ROUNDDOWNROUNDDOWN(giá_trị, [địa_điểm])Làm tròn một số đến số vị trí thập phân, luôn làm tròn xuống gia số hợp lệ ngay sau đó.
Hàm ROUNDUPROUNDUP(giá_trị, [vị_trí])Làm tròn một số lên số vị trí thập phân, luôn làm tròn lên gia số hợp lệ ngay sau đó.
Hàm SEQUENCESEQUENCE(hàng; cột; bắt_đầu; bước)Trả về một mảng gồm các số liên tiếp, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4. .
Hàm SERIESSUMSERIESSUM(x, n, m, a)Tham số đã cho x, n, m và a, trả về tổng của một chuỗi lũy thừa a1xn + a2x(n+m) + … + aix(n+(i-1)m), trong đó i là số lượng phần tử trong dải ô `a`.
Hàm SQRTSQRT(giá_trị)Trả về căn bậc hai của một số dương.
Hàm SUBTOTALSUBTOTAL(mã_hàm; dải_ô1; [dải_ô2; …])Trả về tổng phụ cho một dải ô dọc sử dụng một hàm kết hợp chỉ định sẵn.
Hàm SUMSUM(giá_trị1, [giá_trị2, …])Trả về tổng của một chuỗi các số và/hoặc ô.
Hàm SUMIFSUMIF(dải_ô, tiêu_chuẩn [tổng_giá_trị_của_dải_ô])Trả về tổng các giá trị có điều kiện qua một dải ô.
Hàm SUMIFSSUMIFS(dải_ô_tổng; dải_ô_tiêu_chí 1; tiêu chí 1; [dải_ô_tiêu_chí 2; tiêu chí 2; …])Trả về tổng một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.
Hàm SUMSQSUMSQ(giá_trị1; [giá_trị2; …])Trả về tổng các bình phương của một chuỗi các số và/hoặc ô.
Hàm TRUNCTRUNC(giá_trị; [vị_trí])Cắt bớt một số thành số có các chữ số có nghĩa bằng cách bỏ bớt các chữ số có nghĩa.

13. Hàm toán tử

TênCông thứcTác dụng
Hàm ADDADD(giá_trị1; giá_trị2)Trả về tổng của hai số. Tương đương với toán tử `+`.
Hàm CONCATCONCAT(giá_trị1; giá_trị2)Trả về kết hợp của hai giá trị. Tương đương với toán tử `&`.
Hàm DIVIDEDIVIDE(số_bị_chia; số_chia)Trả về một số bị chia cho một số khác. Tương đương với toán tử `/`.
Hàm EQEQ(giá_trị1; giá_trị2)Trả về `TRUE` nếu hai giá trị đã chỉ định bằng nhau và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `=`.
Hàm GTGT(giá_trị_1; giá_trị_2)Trả về `TRUE` nếu đối số đầu tiên hoàn toàn lớn hơn đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `>`.
Hàm GTEGTE(giá_trị1; giá_trị2)Trả về `TRUE` nếu đối số đầu tiên lớn hơn hoặc bằng đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `>=`.
Hàm LTLT(giá_trị1; giá_trị2)Trả về `TRUE` nếu đối số thứ nhất hoàn toàn nhỏ hơn đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `<`.
Hàm LTELTE(giá_trị_1; giá_trị_2)Trả về `TRUE` nếu đối số thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng đối số thứ hai và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `<=`.
Hàm MINUSMINUS(giá_trị1; giá_trị2)Trả về hiệu của hai số. Tương đương với toán tử `-`.
Hàm MULTIPLYMULTIPLY(thừa_số_1; thừa_số_2)Trả về tích của hai số. Tương đương với toán tử `*`.
Hàm NENE(giá_trị1; giá_trị2)Trả về `TRUE` nếu hai giá trị đã cho không bằng nhau và `FALSE` nếu ngược lại. Tương đương với toán tử `<>`.
Hàm POWPOW(cơ_số; số_mũ)Trả về một số được nâng lên lũy thừa.
Hàm UMINUSUMINUS(giá_trị)Trả về một số có dấu bị đảo ngược.
Hàm UNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(phần_trăm)Trả về một giá trị được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm; có nghĩa là, `UNARY_PERCENT(100)` tương đương với `1`.
Hàm UPLUSUPLUS(giá_trị)Trả về một số chỉ định sẵn, không thay đổi.

14. Trình phân tích cú pháp

TênCông thứcTác dụng
Hàm CONVERTCONVERT(giá_trị; đơn_vị_đầu; đơn_vị_cuối)Chuyển đổi một giá trị số sang một đơn vị đo khác.
Hàm TO_DATETO_DATE(giá_trị)Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị ngày.
Hàm TO_DOLLARSTO_DOLLARS(giá_trị)Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị đô la.
Hàm TO_PERCENTTO_PERCENT(giá_trị)Chuyển đổi một số đã cho thành tỷ lệ phần trăm.
Hàm TO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(giá_trị)Chuyển đổi giá trị ngày/giờ, tỷ lệ phần trăm, tiền tệ hoặc các giá trị số được định dạng khác thành số thuần túy không được định dạng.
Hàm TO_TEXTTO_TEXT(giá_trị)Chuyển đổi một số đã cho thành giá trị văn bản.

15. Hàm văn bản

TênCông thứcTác dụng
Hàm ASCASC(văn_bản)Chuyển đổi ký tự katakana và ASCII có độ rộng tối đa thành ký tự nửa độ rộng. Tất cả các ký tự có độ rộng chuẩn sẽ vẫn giữ nguyên.
Hàm CHARCHAR(số_bảng)Chuyển đổi một số thành một ký tự theo bảng mã Unicode hiện tại.
Hàm CLEANCLEAN(văn_bản)Trả về văn bản sau khi xóa các ký tự ASCII không thể in được.
Hàm CODECODE(chuỗi)Trả về giá trị bản đồ dạng số Unicode của ký tự đầu tiên trong chuỗi đã cho.
Hàm CONCATENATECONCATENATE(chuỗi1; [chuỗi2; …])Kết hợp các chuỗi thành một chuỗi.
Hàm DOLLARDOLLAR(số; [số_vị_trí])Định dạng một số thành định dạng tiền tệ theo ngôn ngữ dành riêng cho địa phương.
Hàm EXACTEXACT(chuỗi1; chuỗi2)Kiểm tra liệu hai chuỗi có giống nhau hay không.
Hàm FINDFIND(tìm_kiếm; văn_bản_cần_tìm_kiếm; [bắt_đầu_tại])Trả về vị trí mà tại đó chuỗi lần đầu được tìm thấy trong văn bản.
Hàm FINDBFINDB(tìm_kiếm; văn_bản_để_tìm_kiếm; [vị_trí_bắt_đầu])Trả về vị trí mà ở đó một chuỗi được tìm thấy đầu tiên bên trong văn bản, mỗi ký tự đôi được đếm thành 2.
Hàm FIXEDFIXED(số; [số_vị_trí]; [ẩn_dấu_phân_cách])Định dạng một số với số vị trí thập phân cố định.
THAM GIAJOIN(dấu_phân_tách; giá_trị_hoặc_mảng1, [giá_trị_hoặc_mảng2; …])Kết hợp các phần tử của một hoặc nhiều mảng một chiều bằng một dấu tách chỉ định sẵn.
Hàm LEFTLEFT(chuỗi; [số_lượng_ký_tự])Trả về một chuỗi con từ vị trí đầu tiên của một chuỗi đã chỉ định.
Hàm LEFTBLEFTB(chuỗi; số_byte)Trả về phần bên trái của một chuỗi đến một số lượng byte nhất định. .
Hàm LENLEN(văn_bản)Trả về độ dài của một chuỗi.
Hàm LENBLENB(chuỗi)Trả về độ dài của một chuỗi bằng byte. .
Hàm LOWERLOWER(văn_bản)Chuyển đổi một chuỗi đã chỉ định thành chữ thường.
Hàm MIDMID(chuỗi; bắt_đầu_tại; trích_xuất_độ_dài)Trả về một phân đoạn của chuỗi.
Hàm MIDBMIDB(chuỗi)Trả về một phần của chuỗi bắt đầu từ một ký tự đã cho và đến một số lượng byte đã chỉ định. .
Hàm PROPERPROPER(văn_bản_cần_viết_hoa)Viết hoa mỗi từ trong một chuỗi đã chỉ định.
Hàm REGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(văn_bản; biểu_thức_chính_quy)Trích xuất chuỗi con theo một biểu thức chính quy.
Hàm REGEXMATCHREGEXMATCH(văn_bản, biểu_thức_chính_quy)Xem một đoạn văn bản có khớp với một biểu thức chính quy hay không.
Hàm REGEXREPLACEREGEXREPLACE(văn_bản; biểu_thức_chính_quy; thay_thế)Thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác bằng biểu thức chính quy.
Hàm REPLACEREPLACE(văn_bản; vị_trí; độ_dài; văn_bản_mới)Thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác.
Hàm REPLACEBREPLACEB(văn_bản; vị_trí; số_byte; văn_bản_mới)Thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác dựa trên số lượng byte. .
Hàm REPTREPT(văn_bản_cần_lặp_lại; số_lần_lặp_lại)Trả về văn bản được lặp lại theo một số lần được chỉ định.
Hàm RIGHTRIGHT(chuỗi; [số_lượng_ký_tự])Trả về chuỗi con từ vị trí cuối của chuỗi đã chỉ định.
Hàm RIGHTBRIGHTB(chuỗi; số_byte)Trả về phần bên phải của một chuỗi đến một số lượng byte nhất định. .
Hàm SEARCHSEARCH(tìm_kiếm; văn_bản_cần_tìm_kiếm; [bắt_đầu_tại])Trả về vị trí mà tại đó chuỗi lần đầu được tìm thấy trong văn bản.
Hàm SEARCHBSEARCHB(tìm_kiếm; văn_bản_cần_tìm_kiếm; [bắt_đầu_tại])Trả về vị trí mà ở đó một chuỗi được tìm thấy đầu tiên bên trong văn bản, mỗi ký tự đôi được đếm thành 2.
Hàm SPLITSPLIT(văn_bản; dấu_phân_tách; [tách_theo_mỗi]; [xóa_văn_bản_trống])Chia văn bản bằng một ký tự hoặc chuỗi đã chỉ định, đặt mỗi đoạn vào một ô riêng trong hàng.
Hàm SUBSTITUTESUBSTITUTE(văn_bản_cần_tìm_kiếm; tìm_kiếm; thay_thế_bằng; [số_lần_xuất_hiện])Thay thế văn bản đã tồn tại bằng một văn bản mới trong chuỗi.
Hàm TT(giá_trị)Trả về đối số chuỗi dưới dạng văn bản.
Hàm TEXTTEXT(số; định_dạng_số)Chuyển đổi một số thành văn bản theo định dạng đã chỉ định.
TEXTJOINTEXTJOIN(dấu_phân_tách; bỏ_qua_ô_trống; văn_bản1; [văn_bản2]; …)Kết hợp văn bản từ nhiều chuỗi và/hoặc mảng bằng dấu phân tách có thể xác định để tách các văn bản khác nhau.
Hàm TRIMTRIM(văn_bản)Loại bỏ các khoảng trống trước và sau trong một chuỗi đã chỉ định.
Hàm UNICHARUNICHAR(số)Trả về ký tự Unicode cho một số. .
UNICODEUNICODE(văn_bản)Trả về giá trị Unicode thập phân của ký tự đầu tiên trong văn bản.
Hàm UPPERUPPER(văn_bản)Chuyển đổi một chuỗi đã chỉ định thành chữ hoa.
Hàm VALUEVALUE(văn_bản)Chuyển đổi chuỗi ở định dạng ngày tháng, giờ, số mà Google Trang tính hiểu thành số.

16. Hàm web

TênCông thứcTác dụng
ENCODEURLENCODEURL(văn_bản)Mã hóa một chuỗi văn bản để dùng trong một truy vấn URL. .
Hàm IMPORTXMLIMPORTXML(url; truy_vấn_xpath)Nhập dữ liệu từ bất kỳ loại dữ liệu nào có cấu trúc bao gồm XML, HTML, CSV, TSV và nguồn cấp dữ liệu RSS và ATOM XML.
Hàm ISURLISURL(giá_trị)Kiểm tra liệu giá trị có phải là một URL hợp lệ hay không.

Trên đây là Danh sách các hàm trong Google Sheet đầy đủ nhất [2022] mà compamarketing vừa tổng hợp, hy vọng đã mang đến bạn những thông tin hữu ích. Còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện ngay để tạo một bảng tính chuyên nghiệp nhất. Chúc các bạn thành công. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment bên dưới để được giải đáp sớm nhất nhé!

0 0 votes
Article Rating
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Blog
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments